Oznaka: victim


    

I’m sorry

Časi: Postavi glagole v oklepaju v pravilno obliko, aktiv ali pasiv. / Put the verbs in brackets into the correct form, active or passive. WILL RILEY One day businessman Will Riley bumped into a burglar in his house in London. He got into a fight with him and… Preberi več

Commonly misused: casualties and victims

Dopolni manjkajoče mesto z ustrezno besedo: casualties, victims. Potem preberi spodnja pravila in preveri rešitve. / Fill in the gaps with a suitable word: casualties / victims. 1 There was a massive earthquake in New Zealand on Sunday, but fortunately there weren’t many _______________. 2 Most _______________ of… Preberi več